Cannibalization چیست؟

cannibalization چیست؟ آیا بر رنکینگ شما درگوگل تاثیرمنفی دارد؟

cannibalization یکی ازمفاهیمی است که درسئو باورهای غلطی درمورد آن وجود آمده است. با این حال، برخی ازمتخصصان سئو اذعان دارندکه تاثیر منفی در مورد آن وجود ندارد، و همین موضوع ‌بر سردرگمی پیرامون این مفهوم افزوده و حتی به شایعات بیشتری دامن زده است. اما واقعیت این است که این مسئله ی مشترکی است که برای بسیاری از وبسایت‌ها اتفاق می‌افتد و قطعا بررنکینگ وب سایت شما تاثیرمی‌گذارد اما این همه ماجرا نیست.

Cannibalization درسئو به چه معناست؟

هرگاه در وب سایت شما 2 صفحه بر سر کلمات کلیدی یکسان رقابت کنند، مسئله Cannibalization رخ داده است. این اتفاق باعث میگردد که صفحات عملکرد یکدیگر را در بهینه سازی موتور های جست جو تحت تاثیر قرار دهند و حتی باعث ایجاد سردرگمی هم در ربات های موتور جست و جو و هم در مخاطب گردد. با این حال، صرف این که دو یا چند صفحه با کیورد های هدف یکسان دروبسایت شما بهینه ‌شوند، نباید به این معنا تلقی شود که نمی‌تواند دررتبه‌بندی قرارگیرد و یا به کل اشتباه است.

Cannibalization با قصد قبلی

بهتراست این مفهوم به عنوان cannibalization هدفمند معنا شوید.

Cannibalization-چیست-appelpro-on-serp

مثالی برای cannibalization هدفمند

برای مثال نتیجه جست و جوی ‘Macbook Pro’ را در گوگل در نظر بگیرید.سایت اپل دو صفحه‌ی مختلف در رنکینگ دارد که جایگاه های اول و دوم نتایج اورگانیک گوگل را به خود اختصاص داده اند. شاید عجیب نباشد که این صفحات درقسمت بالای جستجوی گوگل قراردارند، اما اگرفرض بر این باشد که اگر دوصفحه برای کلمات کلیدی‌ یکسان بهینه ‌شوند، مانع رنکینگ یکدیگرخواهندشد، به نظرشما نباید نتیجه‌ی متفاوتی رادراینجا مشاهده می کردیم؟

صفحات اطلاع رسانی

بیایید به این صغحات کمی دقیق وجزئی‌‌ترنگاه کنیم. آدرس صفحه درادامه آمده است:

www.apple.com/macbook-pro/

به‌ضوح می‌توانیم ببینیم که این، صفحه‌اصلی معرفی مک‌پرواست و نمایی کلی ازمحصولات ازجمله مقایسه ساده‌ی مدل‌هارا ارائه می‌دهد.

هدف فرض شده برای ‌ فردی که به این صفحه وارد می شود این است که به دنبال اطلاعات بیشتردرخصوص محصول است، در واقع درمرحله‌ی جستجوبرای خرید است. یک صفحه‌ی اطلاع‌رسانی بسیار مناسب برای کمک به رفع نیاز مخاطب.

صفحات با هدف فروش

صفحه دیگر که در جایگاه دوم نتایج جست و جو آمده، صفحه‌ی خریدمک پروهستند.

www.apple.com/shop/buy-mac/macbook-pro

این صفحه بیشتریک صفحه دسته‌بندی سنتی محصول است که افرادی را هدف قرارمی‌دهدکه جستجوشان را انجام داده‌‌ و درمرحله‌ی خریدند. بنابراین، دراین صفحه به‌ویژه جزئیات قیمت‌ها و مواردی ازاین قبیل را بیشترمشاهده می‌کنیم.

هدف این دوصفحه کاملا متفاوت است. نخستین صفحه به معرفی مک پرو و مقاسیه مدل‌های مختلف اقدام می‌کند، درحالی‌که دومین صفحه به مشتری کمک می‌کندکه دقیقا همان مدل خاصی را بیابدکه به دنبال آن است وسپس اقدام به خریدکند. این دوصفحه می‌توانند درموازات یکدیگر وجودداشته باشند بدون آن‌که سبب و یا سردرگمی در کاربران وموتورهای جستجو ایجاد کنند. زمانی‌که چندین صفحه بااهداف یکسان وجودداشته باشند،پای Cannibalization  به میان می‌آید

مهم‌ترین نکته ای که باید بخاطرداشت این است که صفحات متعددی که باکلمات کلیدی یکسان بهینه می‌شوند، Cannibalization نیستند مگراین که هدف این صفحات نیز یکسان باشد.زمانی‌که این اتفاق می‌افتد، درواقع شما باخودتان رقابت می‌کنید. به این موضوع فکر کنید اگردویاتعدادصفحات بیشتری داشته باشیدکه عینا هدف یکسانی داشته باشند، کدام یک ازآن‌هابایددررتبه‌بندی قرارگیرند؟ کدام‌یک برای کاربران مفیدتراست؟اگرنمی‌توانیدانتخاب کنیدکدام صفحه است که باید دررتبه‌بندی قرارگیرد، چطورانتظار دارید گوگل بتواند این کار را بکند؟

اما آنچه گفته شد،موضوع مهمی است که بربسیاری ازوب‌سایت‌ها تاثیرمی‌گذارد ورفع آن‌ها اقدامی ضروری است که باید بخش اعظمی ازاستراتژی‌های سئورا به خوداختصاص دهد.

چطور-cannibalizationرارفع-کنیم

 

چطور cannibalizationرارفع کنیم؟ (نکته: همیشه لازم به این کار نیست)

همانطورکه دربالابه آن اشاره شد، همیشه لازم نیست cannibalization رابرطرف کنیم.

باید ازتوصیه‌هایی که پیشتر بدان اشاره کردیم، استفاده کنید ومورد به موردتصمیم بگیرید نیاز به رفع cannibalization هست یاخیر.

اما چه زمانی نیازبه رفع cannibalization دارید وچطورآن را انجام می‌دهید؟

اینجا چندین گزینه برای انتخاب دارید:

گزینه نخست: بهینه‌سازی دوباره

این کاربهترین انتخاب شماست زمانی‌که صفحه‌ای داریدکه برای کلمات کلیدی زیادی رتبه‌بندی شده‌است(وبنابراین ترافیک ورودی ارگانیک زیادی دریافت کرده‌اید). بااین حال ترجیح می‌دهید صفحه را(دست‌کم) برای یک کلمه‌ی کلیدی دررتبه‌بندی قرارندهید چرا که این اقدام رتبه‌بندی صفحه‌ی دیگررا تحت تاثیر قرار میدهد.

نمی‌خواهید صفحه راحذف کنید چراکه این کار ترافیک ورودی ارگانیک بسیارزیادی را ازکلمات کلیدی دیگربه وجودمی‌آورد را از بین میبرد.

همچنین نمی‌خواهید صفحه رادوباره ریدایرکت کنید چون صفحه‌تان هنوز اطلاعات ارزشمندی دارد.

از این‌رو دوباره بهترین گزینه این است که صفحه را برای آن کلمه‌ی کلیدی خاص دوباره بهینه‌سازی کنیم.

چطورمی‌توانیم این کارراانجام دهیم:

1.بهینه‌سازی دوباره‌ی محتوا:

محتوارا بررسی وهرگونه ارجاع به آن کلمه‌ی کلیدی نامطلوب را حذف کنید. این اقدام معمولا تفاوت چشمگیری ایجاد نمی‌کند(گوگل روی دقیقا همان کلمات کلیدی اتکا نمی‌کند، با این حال این اقدام ضرری ندارد).

2.تغییرلینک‌های داخلی(به‌ویژه آن‌هایی که متن لینک آن‌ها خودکلمات کلیدی هستند):

اگرهرگونه لینک داخلی داریدکه به صفحه‌ اشاره دارد، بهتراست یا آن‌هارا به صفحه‌ی دیگر تغییر مسیر دهید، نو‌فالو (no follow) و یا به‌کلی حذف کنید. اولویت با لینک‌هایی است که انکرتکست آن‌ها خود کلمات کلیدی هستند، چراکه هرلینک دارای کلمات کلیدی نامطلوب در انکرتکست ممکن است به صفحه‌ی نامطلوب برای رتبه‌بندی آن کلمه‌ی کلیدی کمک کند،پس انکرتکست را تغییردهید.

3.درخواست ازسایت‌های دیگربرای تغییرلینک‌دهی به سایت خود:

درکنارلینک‌های داخلی لازم است لینک‌های خارجی که بااستفاده ازکلمات کلیدی نامطلوب به یک صفحه‌ی خاص لینک می‌شوند نیزکنترل شوند. توجه: دربرخی موارداین کارمی‌تواندبسیاردشوارباشد؛ چراکه ممکن است برخی سایت‌ها توسط شما قابل دسترسی نباشند و یا این‌که حاضربه انجام این کارنشوند.

گزینه دوم: ادغام

این بهترین گزینه زمانی است که دوصفحه‌ی بسیارمشابه داریدکه برای کلمات کلیدی یکسان رتبه‌بندی شده‌اند.

ازاین‌روبهترین گزینه، ادغام دومنبع به یک منبع قابل اتکاست.

پس یک صفحه رابه ‌صفحه‌ی دیگرویاهردوصفحه رابه صفحه‌ای جدید ریدایرکت 301 کنید.

این اقدام مزیت‌های لینک را حفظ می‌کند.

گزینه سوم: حذف

این بهترین گزینه‌ی پیش روست زمانی‌که:

1.یک صفحه‌ی بی‌کیفیت دارید که قابلیت cannibalizing دارد (برای مثال دزدین ترافیک ازیک سایت مشابه ولی بهتر).

2.آن صفحه هیچ اطلاعات ارزشمندی را به بازدیدکنندگان سایت شما ارائه نمی‌کند، اما قبل از حذف آن همیشه مطمئن شوید که سایت اینباند لینک inbound links دارد یا خیر.

گزینه چهارم: No index

این اقدام بهترین گزینه برای صفحاتی است که برای بازدیدکندگان سایت شما مفید هستند (بنابراین شما می‌خواهید |آن‌ها راحفظ کنید). اما می‌خواهیدمطمئن شوید که درموتورهای جستجو رتبه‌بندی ندارند و به‌صورت بالقوه نمی‌توانند صفحه‌ی دیگر را cannibalize کنند.

بلاگ‌ها معمولا دراین دام گرفتار می‌شوند.

شما هنوزبه این صفحه دسترسی دارید. اما صفحه ایندکس نشده است. بنابراین، درنتایج جستجو نمایش داده نمی‌شوند.

این کار را به دو دلیل انجام می‌دهیم:

جلوگیری از cannibalization:

نمی‌خواهیم بلاگ ما برای چنین کلمات کلیدی رتبه‌بندی شوند. (بله، شانس این کار بسیار پایین است اما هیچ ضرری ندارد مطمین شویم).

 جلوگیری از تبدیل صفحه به صفحه‌ی فرود: بلاگ‌ها برای راهنمایی به وبسایت‌ها مفیدهستند. اما به‌عنوان صفحه‌ی فرود مستقیم از صفحات نتایج جستجوگرها خیلی مفید نیستند.

این دو دلایلی هستند که قسمت دسته‌بندی بلاگ‌مان را no index می‌کنیم. و اکثر بلاگ‌ها این کار را انجام می‌دهند.

گزینه پنجم: Canonicalize:

تگ canonical یک کد HTML است که ورژن اصلی را برای کوگل وسایرموتورهای جستجوگرقابل شناسایی می‌کنند. به‌عبارت دیگر، اگرتحت URL های مختلف محتوای مشابه یا یکسان داشته باشید، می‌توانید از تگ canonical استفاده و مشخص کنید کدام ورژن اصلی است و بنابراین باید ایندکس شود.

این بهترین گزینه برای استفاده درزمانی است که ذوصفحه‌ی مشابه دارید و می‌خواهید حفظشان کنید (چراکه هردو برای بازدیدکنندگان شما مفید هستند)، اما می‌خواهید موتورهای جستجو یکی ازاین صفحات را رتبه‌بندی کند.

تگ canonical به شکل زیراست:

1 دیدگاه دربارهٔ «cannibalization چیست؟»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا